Naar hoofdinhoud

Organisatie

Ontwikkelingen
Na een fusie in 2009 ontstond Zorggroep Charim. Sindsdien is er veel veranderd. De ontwikkelingen in de ouderenzorg nemen een hoge vlucht. Zorgbudgetten staan onder druk. Er wordt meer van de cliënt en zijn netwerk verwacht. Ouderen blijven langer thuis wonen en verhuizen pas bij een complexere zorgvraag naar een woonzorgcentrum. Hierdoor verandert de populatie en dit stelt andere eisen aan de zorg en de zorgomgeving. Zorg wordt meer maatwerk. Charim speelt in op al deze ontwikkelingen.

Charim bouwt: goede zorg
Het betekent een verandering van denken. Niet meer de zorgprocessen, maar de cliënt met zijn gebruiken, wensen en gewoonten staat centraal. Alle Charim-medewerkers volgen daarom het e-learningprogramma 'U woont nu hier'. Dit programma sluit aan bij onze missie: de wensen, dromen en verlangens van de cliënten (helpen) realiseren. Medewerkers gaan met elkaar in gesprek hoe zij dit het beste kunnen doen en leren van elkaar.

Charim bouwt: de locaties
Zorggroep Charim telt vijftien locaties. Ook deze willen we laten aansluiten bij onze missie, zodat de woonomgeving blijft bijdragen aan het welzijn van de cliënten. Door de veranderingen in de zorg(populatie) worden er andere eisen aan de leefomgeving gesteld. Ook ziet Charim een toenemende behoefte aan geschikte huurwoningen voor ouderen. Charim speelt hierop in door de locaties de komende jaren – waar nodig – te verbouwen, te renoveren of te herontwikkelen.

Charim bouwt: de medewerkers
Alle veranderingen vragen het nodige van de medewerkers en vrijwilligers. Charim beseft dit en zet hierop in. Charim werkt aan een optimaal werkklimaat voor alle medewerkers en vrijwilligers. Werkplezier en een open, transparante cultuur, waar ieder zich gehoord en gewaardeerd voelt, staan hierbij centraal. Charim is een lerende organisatie, volop in ontwikkeling. Om voor de cliënten de beste ondersteuning te kunnen leveren!

Organisatie
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de voorzitter Raad van Bestuur. De voorzitter Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de leiding, de strategie, het beleid, de resultaten, de jaarstukken en het algemeen functioneren van Zorggroep Charim. De Raad van Toezicht is te bereiken via e-mail.

Raad van Toezicht

Tjapko van Dalen voorzitter, lid remuneratiecommissie
Drs. Ina Wijma lid, auditcommissie kwaliteit en veiligheid van zorg
Drs. Hester Touwen lid, auditcommissie financiën
Dr. Janneke Schermers lid, auditcommissie kwaliteit en veiligheid van de zorg
Dr. Aart Willem Saly lid, auditcommissie financiënVoorzitter Raad van Bestuur
Judith Poulus

Directeur Zorg
Ineke van Dijk 

Directeur Behandeldienst
Nelien Pannekoek

Directeur Services
Rob van den Berg 


Charim heeft een ANBI-status